Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIECONCEPTEN NV                                                                                                 

1. Toepassingsgebied van deze algemene voorwaarden.                                  

Door het ondertekenen van de bestellingsopdracht, het aanvaarden van de levering of de factuur, verklaart de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en verbindt hij zich tot naleving ervan.  Gedrukte voorwaarden op bestelbonnen van de klant zijn ons slechts tegenstelbaar indien deze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.  

2. Klachten.                                                                                              

Klachten dienen schriftelijk per aangetekende brief te geschieden binnen de tien dagen na levering van de goederen of diensten voor wat de gebreken in deze goederen of diensten betreft en schriftelijk per aangetekende brief binnen de tien dagen na datum van deze factuur voor wat de inhoud van deze factuur betreft. ENERGIECONCEPTEN NV is in geen geval aansprakelijk voor zichtbare gebreken die kenbaar gemaakt werden na de betreffende periode.                                    

3. Betaling                                                                                                 

Indien er wordt gefactureerd op basis van vorderingsstaten, dient de door ENERGIECONCEPTEN NV aan de architect/klant overhandigde vorderingsstaat binnen de 5 kalenderdagen terug aan ENERGIECONCEPTEN NV te worden bezorgd. Na deze periode heeft ENERGIECONCEPTEN NV automatisch recht tot facturatie van de betreffende vorderingsstaat.

Betwistingen moeten op straffe van verval per aangetekend en gemotiveerd schrijven gemeld worden, binnen de vijftien dagen na factuurdatum.

De facturen zijn betaalbaar negen dagen na factuurdatum en uitsluitend op de rekening vermeld op de factuur. Indien de klant een onderneming betreft, geeft elke vertraging in de betaling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot betaling van verwijlintresten bepaald conform artikel 5 van de Wet van 2/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Indien de vertraging in de betaling meer dan dertig dagen na de vervaldag duurt, zal het hoofdbedrag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met 10% (tien procent) als forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding met een minimum van 250 euro. Indien de klant een consument betreft, geeft elke vertraging in de betaling na verzending van een eerste herinnering en na het verstrijken van een termijn van ten minste 14 kalenderdagen die ingaat vanaf de 3e werkdag na verzending van de eerste herinnering, aanleiding tot betaling van verwijlintresten bepaald conform artikel 5 van de Wet van 2/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Indien de vertraging in de betaling meer dan dertig dagen na de vervaldag duurt, zal het hoofdbedrag van de factuur verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding bepaald in overeenstemming met artikel XIX.4 WER. Elke betaling wordt op de dag van betaling eerst op de vervallen interesten toegerekend en het saldo op het hoofdbedrag en de schadevergoeding. In geval van niet-betaling op de vervaldag heeft ENERGIECONCEPTEN NV het recht de uitvoering van haar eigen verplichtingen op te schorten tot op datum van de volledige betaling van de factuur. Bij niet-betaling van 1 factuur heeft ENERGIECONCEPTEN NV het recht de werken en leveringen stop te zetten tot de volledige betaling van het verschuldigde bedrag, ook al is de betalingstermijn van de andere facturen nog niet overschreden.  Bij niet-betaling van 1 factuur worden alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar.  Bij het stopzetten van de werken en/of leveringen ten gevolge van het niet-nakomen van de betalingsverbintenis, heeft de klant geen recht op een schadevergoeding. De klant heeft niet het recht de betalingen eenzijdig uit te stellen, om welke reden ook.  De klant kan zich niet verschuilen achter beweerdelijk vastgestelde gebreken of geclaimde service / interventie of niet geheel afgerond zijn der werken om zich niet te houden aan de betalingsverbintenis.  ENERGIECONCEPTEN NV zal enkel service verlenen / een interventie uitvoeren / aanpassingswerken uitvoeren nadat het openstaande saldo volledig door de klant betaald werd, zelfs indien de werken zouden vallen onder de geldende garantievoorschriften.  ENERGIECONCEPTEN NV heeft het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden in het nadeel van de klant wegens wanprestatie.

4. Offerte

ENERGIECONCEPTEN NV garandeert de in de offerte vermelde prijzen gedurende 1 maand.  De prijzen zijn enkel geldig voor een bestelling van het geheel en voor een ononderbroken uitvoering en gebaseerd op de informatie, tekeningen, meetstaat enz. aan ENERGIECONCEPTEN NV ter beschikking gesteld door de klant. Werken niet beschreven in de offerte of niet kenbaar op het moment van prijsstelling, zullen na goedkeuring van de verrekening door de klant, uitgevoerd worden. In afwijking van artikel 1793 oud BW houdt ENERGIECONCEPTEN NV zich het recht voor om meerwerken met alle middelen van recht te bewijzen.

In de offerte van ENERGIECONCEPTEN NV zijn niet begrepen:

-         B.T.W.;

-         veiligheidscoördinatie en studiekosten;

-         (extra) kosten indien in het gebouw asbest of andere gevaarlijke stoffen blijken aanwezig te zijn en deze verwijderd dienen te worden;

-         verwijdering en/of verplaatsing van verontreinigde grond;

-         onvoorzienbare omstandigheden (welke pas tijdens de uitvoering der werken werden vastgesteld);

-         extra kosten of termijnverlenging wegens overmacht (incl. terroristische aanslagen, rampen van allerlei aard, etc.).

5. Prijsherziening

Zelfs in geval van een absoluut forfait leidt elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen en grondstoffen of van hun transport tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betrokken facturering van de uitgevoerde werken volgens de onderstaande formule: 

p = P (0,40 s/S + 0,40 i/I + 0,20) waarbij: 

p =      het bedrag berekend op basis van de overeengekomen prijzen, maar aangepast aan de schommelingen van de lonen, sociale lasten en verzekeringen, en aan de schommelingen van de prijzen van de materialen, grondstoffen en producten

P =      het bedrag op basis van de overeengekomen prijzen

S =      het werkelijke (cfr. conjunctuur) gemiddelde uurloon, zoals hierna bepaald onder S, maar dat van kracht is op aanvangsdatum van de maand waarop de betaling slaat

S =      het gemiddelde uurloon (geldig op datum van de ondertekening van de overeenkomst) van de gekwalificeerde en gespecialiseerde arbeiders, vastgesteld door het Nationaal Paritair Comité voor het Bouwbedrijf, en verhoogd met het globale percentage van de sociale lasten en verzekeringen, zoals aangenomen door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

I =       het maandelijks indexcijfer “I2021”  (van de maand voorafgaand aan de ondertekening van de overeenkomst) bepaald door de FOD Economie, berekend op basis van het jaarlijks gebruik van de voornaamste materialen en grondstoffen door het bouwbedrijf op de binnenlandse markt

I =       het maandelijks indexcijfer “I2021” zoals bepaald onder I, van de voorafgaande kalendermaand waarop de betaling slaat

 6. Leveringstermijn.                                                                                                            

Leveringstermijnen en uitvoeringstermijnen worden slechts ter indicatie gegeven en zijn niet bindend. Het verstrijken ervan geeft in geen geval aanleiding tot schadevergoeding in hoofde van de klant. Enkel indien de levering vertraagd wordt met meer dan 6 maand, heeft de klant het recht de overeenkomst te annuleren. Indien de klant gedurende de uitvoering van de overeenkomst bijkomende werken oplegt aan ENERGIECONCEPTEN NV zullen partijen in gemeen overleg  de uitvoeringstermijn verlengen.                                                                                                          

7. Overdracht van eigendom en risico’s.       

Vanaf de levering staat de klant in voor schade aan het geleverde materiaal, alsook voor bescherming tegen vervreemding.  De klant sluit hiervoor een verzekering af, alsook een verzekering tegen stormschade en brand. Alle geleverde goederen blijven echter eigendom van ENERGIECONCEPTEN NV tot volledige betaling van de overeenstemmende factuur, met verlies van alle betaalde voorschotten en geeft ons het recht de waar ten alle tijde terug te halen, zonder enige gerechtelijke tussenkomst. De klant kan niet vrij over onze goederen beschikken en verbindt er zich toe ons in te lichten over elke inbeslagname of elke gebeurtenis die onze rechten in gevaar brengen, met inbegrip van wijziging van adres en/of activiteit. In afwijking van artikel 1788 van het oud BW, komt de overdracht van de risico’s aan de klant tot stand vanaf de levering van de goederen op de werf.             

 8. Bouwvergunning – administratieve vergunning.                                              

De klant verklaart dat de bestelde werken, indien nodig, vergund zijn conform de wettelijke bepalingen. ENERGIECONCEPTEN NV kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor het afwezig zijn van een vergunning. Indien de vergunning niet tijdig bekomen wordt, heeft ENERGIECONCEPTEN het recht de overeenkomst te beëindigen, met  recht op een schadevergoeding, forfaitair vastgesteld op 10% van de totale aannemingsprijs.                                                                                      

9. Conformiteit en veiligheid.                                                                                          

ENERGIECONCEPTEN NV garandeert de installatie conform de geldende wettelijke voorschriften.  Indien als gevolg van technische of economische redenen de voorgestelde producten niet leverbaar zijn, behoudt ENERGIECONCEPTEN NV zich het recht voor om technisch gelijkwaardige en gelijkaardige producten te leveren zonder daartoe enige  vordering van de klant te kunnen ondergaan. Behoudens andersluidende vermelding zijn de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt en die niet bekend zijn op het moment waarop onze offerte wordt overhandigd niet inbegrepen in de offerteprijs.

 10. Uitvoering.

De klant is verantwoordelijk voor een goede en vrije toegang tot de werf, voor voldoende gratis parkeerplaatsen en voor gratis ter beschikking stellen van water, elektriciteit en afvalcontainers.  De werf dient opgeruimd te zijn. Kosten verbonden aan de voorziening gesteld onder punt 10, zijn integraal ten laste van de klant. In geval van fouten is de aansprakelijkheid van ENERGIECONCEPTEN NV beperkt tot de vervanging van de goederen en maximaal tot het bedrag van de aan ENERGIECONCEPTEN NV toevertrouwde opdracht. ENERGIECONCEPTEN NV is niet verantwoordelijk voor de schade die inherent is aan de uitvoering der werken.  De klant verklaart zich akkoord: dat een tegel kan scheuren bij het doorboren,  dat een onzichtbare elektriciteitskabel of leiding kan beschadigd worden bij boorwerken, dat pleisterwerk beschadigd kan worden, dat traptreden beschadigd kunnen worden.  Deze schade is ten laste van de klant. De klant is verantwoordelijk voor een goede aarding van de elektriciteit en heeft een verliesstroomschakelaar conform de wettelijke voorschriften. Tevens moeten zowel de controle van de aarding als verliesstroomschakelaar makkelijk bereikbaar zijn. Ingeval hieraan niet voldaan is, zullen alle meerkosten die ontstaan om de installatie wettelijk in orde te maken ten laste van de klant vallen.  Bijkomende werken, dewelke niet expliciet vermeld worden in de offerte, worden verrekend aan 55 € per persoon per uur. ENERGIECONCEPTEN NV heeft recht de uitvoering toe te vertrouwen aan onderaannemers. 

11. Onvoorziene omstandigheden

Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als een verandering van omstandigheden in de zin van artikel 5.74 B.W. Zij geven partijen het recht om de overeenkomst opnieuw te onderhandelen met het oog op de aanpassing of de beëindiging ervan. Wanneer deze omstandigheden een onderbreking van de werken tot gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf terug op te starten.

12. Annulering

Indien de klant de opdracht geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren of indien de opdracht wegens omstandigheden niet kan uitgevoerd worden, is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% van de waarde van de bestelling met een minimum van 175 €.  Indien de werkelijke schade groter is dan deze forfaitaire schadevergoeding en/of er reeds goederen besteld zijn, behoudt ENERGIECONCEPTEN NV zich het recht voor om een hogere schadevergoeding op te eisen.                                                                        

13. Garantie

Bij de voorlopige oplevering worden de werken aanvaard door de klant. Eventuele opleveringspunten worden genoteerd. De voorlopige oplevering dekt de aansprakelijkheid van ENERGIECONCEPTEN NV voor zichtbare gebreken. Behoudens andersluidend beding blijft ENERGIECONCEPTEN NV aansprakelijk voor lichte verborgen gebreken tijdens de waarborgperiode van één jaar vanaf de voorlopige oplevering. Behoudens voorafgaande aangetekende ingebrekestelling vindt de definitieve oplevering van rechtswege plaats één jaar na de voorlopige oplevering. Voor zover van toepassing begint de tienjarige aansprakelijkheid overeenkomstig de artikelen 1792 en 2270 oud BW te lopen vanaf de beëindiging der werken.  Afhankelijk van het door de klant aangekochte product of dienst zijn er specifieke garantievoorwaarden, installatievoorwaarden, onderhoudsvoorwaarden en productvoorwaarden geldig.  Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen de klant en ENERGIECONCEPTEN NV.  ENERGIECONCEPTEN NV geeft de raad om alle producthandleidingen te respecteren.  De producthandleidingen zijn op verzoek verkrijgbaar voor zover deze niet bij het product geleverd zouden zijn. De garantietermijn geldt vanaf de factuurdatum.  Er zal geen garantie worden aanvaard (i) voor gevolgschade aan personen/goederen. (ii) voor gederfde inkomsten of besparingen. (iii) Indien de schade is ontstaan door verwaarlozing of slechte zorg door gebruiker (voorbeeld vorstschade/kalkaanslag/stof, enz…). (iv) Indien de schade het gevolg is van extreme weersomstandigheden. (v) Indien de installatie door derden werd gewijzigd of door een niet-erkende installateur werd opgestart. (vi) Indien er bijkomende apparatuur werd toegevoegd of gebruikt op een wijze die niet conform is aan de technische voorschriften van de fabrikant en (vii) indien er schade werd veroorzaakt door werken die uitgevoerd werden door personen vreemd aan ENERGIECONCEPTEN NV bij de levering en/of installatie. ENERGIECONCEPTEN NV kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor schade / verlies van inkomsten die de klant zou leiden ten gevolge van wijziging of afschaffing van subsidies / groenestroomcertificaten en andere steunmaatregelen of belastingsvoordelen.  Alle informatie die ENERGIECONCEPTEN NV in dit verband ter beschikking stelt is louter informatief en houdt geen enkele verbintenis vanwege ENERGIECONCEPTEN NV in.  Enkel en alleen de klant is verantwoordelijk om zich correct te informeren. ENERGIECONCEPTEN NV kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor schade / verlies van inkomsten die de klant zou leiden ten gevolge van afwijkende resultaten /een lagere opbrengst / een hoger verbruik van een installatie.  Alle informatie die ENERGIECONCEPTEN NV in dit verband ter beschikking stelt is louter informatief en houdt geen enkele verbintenis vanwege ENERGIECONCEPTEN NV in. De eventuele nietigheid van een clausule van de algemene voorwaarden brengt de geldigheid van de andere clausules niet in het gedrang.

 14. Nietigheid

De eventuele nietigheid van een clausule van de algemene voorwaarden brengt de geldigheid van de andere clausules niet in het gedrang.

15. Verzekeringen

ENERGIECONCEPTEN NV heeft volgende verzekeringscontracten afgesloten:

- arbeidsongevallenverzekering voor haar personeelsleden;

- burgerlijke aansprakelijkheid auto voor al haar bedrijfsvoertuigen;

- burgerlijke aansprakelijkheid uitbating met volgende dekking: lichamelijke, zaak- en onstoffelijke schade vermengd tot 2,5 miljoen euro (inclusief schade ten gevolge van brand, rook, ontploffing en water, schade door grondbewegingen, trillingen, wijziging van de grondwaterstand, schade wegens burenhinder, accidentele pollutie en zuiver onstoffelijke schade);

- burgerlijke aansprakelijkheid na levering met volgende dekking: lichamelijke, zaak- en onstoffelijke schade vermengd tot 2,5 miljoen euro.

Voor nieuwbouwprojecten zorgt de klant ervoor dat de werken van ENERGIECONCEPTEN NV verzekerd zijn onder een ABR-polis dewelke de volledige waarde van het nieuwbouwproject dekt. Voor renovatiewerken wordt de aansprakelijkheid van ENERGIECONCEPTEN NV voor schade aan de gebouwen waarin of waaraan gewerkt wordt beperkt tot de tussenkomst van bovengenoemde BA-verzekering.  De klant verbindt zich ertoe een brandverzekering af te sluiten en zal, ten voordele van ENERGIECONCEPTEN NV en eventuele onderaannemers, van zijn brandverzekeraar een "afstand van verhaal" eisen voor schade ontstaan door brand, ontploffing, water, etc. 

De klant kan ten allen tijde kopie van bovenvermelde verzekeringscontracten opvragen. Indien de klant meent dat de dekkingen ontoereikend zijn, kunnen tegen meerprijs supplementen worden aangevraagd.

16. Producten

Producten voorzien in de offerte kunnen ten allen tijden door ENERGIECONCEPTEN NV vervangen worden door gelijkwaardige producten met dezelfde technische prestaties. De kleuren, afmetingen en vorm van de geleverde goederen kunnen lichte afwijkingen vertonen ten opzichte van de goederen beschreven op de bestelbon. Deze afwijkingen kunnen nooit een grond vormen tot het vorderen van schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst. De klant verbindt zich er toe de geleverde goederen te aanvaarden ingeval de hoger omschreven afwijkingen zouden voorkomen.

17. Verwerking persoonsgegevens

ENERGIECONCEPTEN NV verzamelt en verwerkt de identiteits- en contactgegevens dewelke worden ontvangen van de klant en die betrekking hebben op de klant zelf, zijn personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer en de boekhouding. De rechtsgrond is de uitvoering van de overeenkomst. De verwerkingsverantwoordelijke is ENERGIECONCEPTEN NV, BE 0846.721.908, met maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1010. De persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan ENERGIECONCEPTEN NV bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ENERGIECONCEPTEN NV heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ENERGIECONCEPTEN NV en zijn personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijst ENERGIECONCEPTEN NV uitdrukkelijk naar de Data Protection Notice terug te vinden op de website www.energieconcepten.be. De klant bevestigt kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en de inhoud ervan te aanvaarden.

18. Geschillen.                                                                                          

Elke betwisting in verband met de uitvoering van deze overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout. De Belgische wet en het Belgisch recht zijn exclusief van toepassing.

Privacyverklaring overeenkomst en marketing

Uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres) worden door Energieconcepten verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw opdracht/geplaatste bestelling, in het kader van diverse wettelijke plichten (onze aansprakelijkheid, bewaarplicht, boekhoudwet) en voor direct marketing (om u eventueel nieuwe diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. De verwerking gebeurt steeds door de zaakvoerder.

Wij delen U mee dat lopende de aan ons verleende opdracht/uitvoering van geplaatste bestelling, wij Uw gegevens niet kunnen wissen teneinde onze diensten te waarborgen. Na de beëindiging van de opdracht (eventueel door U), zijn wij verplicht Uw persoonsgegevens nog 10 jaar te bewaren in het kader van op ons van toepassing zijnde wettelijke plichten. De gegevens die wij alsdan van U bewaren en archiveren, zullen enkel de noodzakelijke zijn in het kader van de wettelijke plicht.

Wij dienen U er attent op te maken dat Uw persoonsgegevens door ons aan derde instanties kunnen worden meegedeeld in het kader van de aan ons verleende opdracht en in uitvoering van een wettelijke plicht. U kan ons steeds raadplegen hierover en wij zullen U alsdan meedelen bij welke instantie Uw gegevens zich bevinden.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@energieconcepten.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen (dit laatste voor zover als mogelijk in het kader van de verleende opdracht/geplaatste bestelling en de wet).

Indien Uw aan ons overgedragen gegevens niet juist zouden zijn en U vraagt om correctie, kan U steeds, binnen de mate van het mogelijke, vragen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

Alle diensten die in het kader van de aan U door de Algemene Verordening Gegevensverwerking verleende rechten worden uitgevoerd, zijn, binnen de mate van het redelijke, kosteloos.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina die u op dit ogenblik bekijkt. Door de webpagina te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.

De aanwezige inhoud op deze website (teksten, beeldmateriaal en links) is door Energieconcepten met de grootst mogelijke zorg samengesteld om de correctheid ervan te verzekeren. Energieconcepten kan echter niet aansprakelijkheid worden gesteld voor schade die kan ontstaan als gevolg van mogelijk onjuiste of onvolledige informatie.

Energieconcepten is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen aan de aanwezige inhoud, alsook het geheel of een gedeelte ervan te verwijderen.

Energieconcepten is niet verantwoordelijk voor de aanwezige inhoud op bestanden die aan deze website zijn gekoppeld of op andere websites waarnaar wordt verwezen.

Op de aanwezige inhoud op deze website rust van rechtswege een auteursrecht en alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. De inhoud of delen daarvan mogen niet worden gereproduceerd of worden gebruikt op publiek toegankelijke plaatsen, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Energieconcepten. Niet-geautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de aanwezige inhoud of delen daarvan vormen een inbreuk daarop.

Indien u nog vragen of twijfels heeft, neem dan gerust contact op met Energieconcepten. U vindt de contactgegevens op de contactpagina van deze website.

Cookie policy

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Cookies and you: https://www.cookiesandyou.com
Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.eu